Statistička obrada podataka

Pružamo uslugu statističke obrade podataka za različite potrebe, a prvenstveno za izradu:

Empirijski dio stručnih i znanstvenih radova studentima i znanstvenicima izrađujemo u licenciranom programu SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) i Excelu, a uz svaku obradu isporučujemo detaljne interpretacije rezultata (u Wordu).

Primjenjujemo univarijatne, bivarijatne kao i multivarijatne metode (npr. faktorska analiza, klaster analiza, multipla regresija).

Prema potrebi pružamo konzultacije.

Statističku obradu podataka obavljaju:

Uz navedenu uslugu statističke obrade u mogućnosti smo obaviti uslugu prijevoda, dizajn plakata i tisak. Primjer jednog takvog možete vidjeti ovdje.

Iz životopisa našeg stručnog suradnika - statističara
(diplomirani ekonomist i informatičar):

"Radio sam 3 godine u Državnom zavodu za statistiku u Zagrebu te preko 30 godina kao informatičar (koordinator-projektant) u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u Zagrebu. U dopunskom (honorarnom) radu radio sam 7 školskih godina kao asistent na Višoj statističkoj školi u Zagrebu, 12 godina kao ispitivač iz statistike u Centru za dopisno obrazovanje Birotehnika, 2 školske godine kao predavač statistike na Fakultetu za defektologiju i 3 školske godine kao predavač statistike na Interfakultetskom studiju za socijalni rad (sve navedeno u dopunskom radu uz redovni radni odnos u HZMO). Od sredine 2012. godine sam u mirovini. Podukama studenata iz statistike bavim se preko 30 godina. Zadnjih 9 godina bavim se i statističkim analizama na računalu u Excel-u i SPSS-u (verzija 17). U tih 9 godina radio sam na preko 130 analiza, pretežno studentima: u seminarskim radovima, u diplomskim radovima, u magistarskim radovima (oko tridesetak), u disertacijama (do sada 11) i za potrebe stručnih članaka i stručnih skupova. Bile su to analize pretežno iz ekonomije, pedagogije, medicine i stomatologije."